logo

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Електронна бібліотека

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 68 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Нові надходження

novi nadhodz

Юридичні науки

 1. #pravoZNO: навч. посіб. / уклад.: М.В. Пономаренко, Л.О. Чернов. – Харків: Право, 2019. – 294 с.
 2. Захист прав внутрішньо переміщених осіб: моногр. / Басова І.В. [та ін.]; за заг. ред. О.Я. Рогача, М.В. Савчина, М.В. Менджул; Ужгородський нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівняльного публіч. права та міжнар. права. – Ужгород: РІК-У, 2018. – 266 с.
 3. Найда І.В. Механізми державного регулювання працевлаштування молодих спеціалістів: моногр. / В.І. Найда. – Київ: НУБіП України, 2017. – 153 с.
 4. Сімейне право: довідник з правових питань / уклад. О.С. Зіньова [та ін.]. – Київ: НУБіП України, 2017. – 96 с.
 5. Глушков В.О. Вибрані твори / В.О. Глушков. – Чернівці: Технодрук, 2017. – 1199 с.
 6. Безпека людини, суспільства, держави: матеріали науково-практичної конференції / уклад.: І.В. Найда, О.Г. Жарко. – Київ: ККІБП, 2017. – 321с.
 7. Право в Україні: теорія, реалії, перспективи: збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – 185 с.
 8. Скоцик В. Як нам жити в епоху змін? / В. Скоцик. – Київ: Фенікс, 2016. – 159 с.
 9. Головатий C. Про людські права: лекції / С. Головатий. – Київ: Дух і літера, 2016. – 757 с.
 10. Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали круглого столу (26 липня 2016 року) / [упоряд.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ: Національна академія прокуратрури України, 2016. – 174 с.
 11. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: зб. наук. пр. / [Беляневич О.А., Берестова І.Е., Гриняк А.Б. та ін.; за ред. О.А. Беляневич]. – Київ: [НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України]. Вип. 2. – Київ, 2014. – 216 с.
 12. Захист у кримінальному процесі за новим кримінальним процесуальним кодексом України: практ. посіб. / упоряд. Ю.І. Руснак. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 345 с.
 13. Зразки процесуальних документів кримінального провадження: практ. посіб. / упоряд. А.В. Григоренко. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 330 с.
 14. Ландіна А.В. Охорона моральності за кримінальним кодексом України: моногр. / А.В. Ландіна. – Київ: Вид-во Юридична думка, 2013. – 203 с.
 15. Курило В.І. Адміністративна юрисдикція в АПК Уккраїни: підруч. / В.І.Курило, О.Ю. Піддубний, М.Ю. Кравчук. – Київ: Ірідіум, 2012. – 249с.
 16. Мала енциклопедія кримінального права [Текст] / за заг. ред.: Ю.Л.Бошицького, З.А. Тростюк. – Київ: Кондор, 2012. – 283 с.
 17. Надання соціальних послуг різним групам осіб, які постраждали від торгівлі людьми: метод. рек. – Київ: Фкнікс, 2012. – 62 с.
 18. Правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу: посіб. / за заг. ред. Д.О. Мельничука. – Київ: НУБіП України, 2012. – 322 с.
 19. Купрій В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади: навч. посібник / Купрій В., Паливода Л. – Київ: Макрос, 2011. – 200 с.
 20. Процесуальні форми захисту приватних прав осіб в Україні та країнах СНД: зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України; за ред. акад. Нац. акад. прав. наук України О.Д. Крупчана. – Київ: НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 247с.
 21. Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: моногр. / А.С. Нерсесян. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010.
 22. Прокурорський нагляд за додержанням законів України щодо попередження насильства над дітьми / наук.-практ. посіб.; О.О.Кочемировська [та ін.]. – Київ: ТОВ К.І.С., 2010. – 89 с.
 23. Стрельбицький М.П. Час, люди, події: ретроспективні роздуми вченого-генерала крізь призму державного управління / М.П. Стрельбицький, Л.М. Стрельбицька. – Київ: Поліграфіст, 2009. – 399 с.
 24. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку: моногр. / Крупчан О.Д. [та ін.]; за заг. ред. чл.-кор. Акад. прав. наук України О.Д.Крупчана; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – К.: НДІ приват. права і підприємництва, 2009. – 262 с.
 25. Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі: монографія / [Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Король В.І. та ін.]; за заг. ред. О.Д. Крупчана; АПН України, Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва. – Тернопіль: Вид-во Підручники і посібники, 2008. – 160 с.
 26. Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство: навч. посіб. / Л.М.Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевська; [за ред. М.П.Стрельбицького]. – Київ: Кондор, 2007. – 600 с.

 

Суспільні, гуманітарні науки

 1. Історія України. Пам’ятки архітектури, образотворчого мистецтва та персоналії, обов’язкові для розпізнавання: тестові завдання / В.С.Власов. – Київ: Літера ЛДТ, 2019. – 96 с.
 2. Пост Капіталізм: переосмислення економіки / Пол Міллс, Майкл Шлютер. – Київ: вид-во Сергія Пантюка, 2019. – 205 с.
 3. Рябченко В. Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: моногр. / В.І. Рябченко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – 673 с.

 

Економічні науки

 1. Бардаш С.В. Облік і контроль кругообороту капіталу: монографія / С.В.Бардаш, Т.Г. Камінська. – Київ: Компринт, 2019. – 386 с.
 2. Науково-практична конференція “Тренди розвитку фінансового сектору національної економіки: правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий аспекти”: збірник тез доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ: ЦП Компринт, 2019. – 179 с.
 3. Герасимович І.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління                   бізнес-процесами підприємства: моногр. / І.А. Герасимович. – Київ: КНЕУ, 2018. – 339 с.
 4. Науково-практична конференція. Розвиток фінансового сектору національної економіки: правовий, обліково-аналітичний, соціальний, інформаційно-технологічний аспект: збірник тез доповідей / ред. кол. І.В. Охріменко, С.В. Бардаш, О.О. Кравченко, В.М. Краєвський. – Київ: ПП Компринт, 2017. – 106 с.
 5. Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту: збірник. – Ірпінь, 2017. – 304 с.
 6. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”, Тернопіль, 11 травня 2016 року / Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т обліку і аудиту; [ред. кол.: Гуцайлюк З.В. та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 432с.
 7. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.А. Шпак. – Київ: ТОВ Август Трейд, 2016. – 277 с.
 8. Григорук І.О. Розвиток системи іпотечного кредитування підприємств АПК: моногр. / І.О. Григорук, О.М. Петрук, О.С. Новак. – Житомир: Рута, 2015. – 159 с.
 9. Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 травня 2015 р. / ред. кол. Ж.К.Нестеренко [та ін.]. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 335 с.
 10. Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: ГО Київський економічний науковий центр. Ч. 2. – Київ, 2015. – 115 с.
 11. Ефективні соціально-економічні механизми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 травня 2015 р. / ред. кол. С.А. Ткаченко [та ін.]. – 155 с.
 12. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Київ, 2015. – 719 с.
 13. Економічна оцінка природного багатства України: моногр. / за заг. ред.: С.І. Пирожкова, М.А. Хвесика. – Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 395 с.
 14. Матеріали ІІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінка майна і майнових прав в Україні: зб. наук. пр. / ред. кол. С.І. Михайлов. – Ірпінь: 2014. – 204 с.
 15. Розвиток бухгалтерського обліку і контролю як науки: ХIV Міжнародна науково-практична конференція: тези виступів. – Житомир: 2014. – 163с.
 16. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології: збірник наукових праць. – Київ: ПП Рута, 2013. – 261 с.
 17. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: підруч. / Н.М.Давденко. – Київ: Задруга, 2012. – 515 с.
 18. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: збірник. – Запоріжжя: вид. ЗНУ. Том ІІ. – Запоріжжя, 2011. – 290 с.
 19. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід: моногр. / В.А. Шпак. – Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 311 с.
 20. “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (2010; Тернопіль) / Збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” / ред. кол.: Адамик Б.П. [та ін.]; Терноп. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – Ч. 1. – 2010. – 409 с.
 21. Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції Інтернет-конференції Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, гуманітарні та правові проблеми]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 219 с.
 22. “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей”, міжнародна наукова конференція (2009) / V-а Міжнародна наукова конференція “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей” / ред. кол. Ф.Ф. Бутинець [та ін.] ЗАЕ “Новокраматорський машинобудівний завод”, Житомирский держ. технологічний ун-т. – Краматорськ: ПП “Рута”, 2009. – Ч. 1: Тези виступів. – 2009. – 147 с.
 23. “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей”, міжнародна наукова конференція (2009) / V-а Міжнародна наукова конференція “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей” / ред. кол. Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; ЗАЕ “Новокраматорський машинобудівний завод”, Житомирский держ. технологічний ун-т. – Краматорськ: ПП “Рута”, 2009. – Ч. 2: Матеріали та тексти виступів. – 2009. – 239 с.
 24. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / відп. ред. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 227 с.
 25. “Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення і напрями подальшого розвитку”, міжнародна наукова конференція (2007; Житомир) / Тези та тексти виступів VІ Міжнародної наукової конференції “Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення і напрями подальшого розвитку” / [ред. кол.: Ф.Ф. Бутинець та ін.]. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 335 с.
 26. Сук Л.К. Контроль і ревізія: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Київ: Університет Україна, 2006. – 274 с.
 27. Пушкар М.С. Філософія обліку: моногр. / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 156 с.
 28. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП Рута, 2001. – 99 с.

 

Природничі, технічні науки

 1. Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі: моногр. / М.В.Босовська. – Київ: КНТЕУ, 2015. – 831 с.
 2. Доцяк В.С. Українська кухня: підруч. для учнів проф.-техн. Закладів освіти / В.С. Доцяк. – 2 вид., перероб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 556 с.

 

Підручники 10-11 клас

 1. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. Харків: Гімназія, 2019. – 208 с.
 2. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 10 кл. Харків: Гімназія, 2018. – 256 с.

 

Художня література

 1. Там, де вдома 112 віршів про любов та війну: збірка / М. Кривцов, М.Терен, В. Сорд, Ю. Ілюха, В. Пузік, Ю. Балткіліна, О. Лисак, Н.Маринчак. – Харків: АССА, 2019. – 158 с.
 2. Криворот О. За все, що маю на сьогодні дякую: збірка віршів / О.Криворот. – Київ, 2015. – 62 с.
 3. Сорока Л. Чи помирає невмируще... маленька повість про кохання: повість / Л. Сорока. – Львів: Каменяр, 2015. – 45 с.
 4. Калитко К. Катівня. Виноградник. Дім: [вірші] / К. Калитко. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2014. – 142 с.
 5. Саблук Г. Променевий переплин: нові поезії / Г. Саблук. – Київ: Юніверс, 2014. – 310 с.
 6. Таланчук П. З Україною в серці. Роздуми про наболіле: публіцистика / П. Таланчук; ред.-упоряд. О.В. Карпенко. – Київ: Університет Україна, 2013. – 472 с.
 7. Сенатович О.П. Твори: поезія. Т. 1. Обличчям до голуба: поезія / О.П.Сенатович. – Львів: Каменяр, 2013. – 399 с.
 8. Саблук Г. А полями жито... / Г. Саблук. – Київ: Сучасний письменник, 2010. – 528 с.
 9. Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець?: анкета / упоряд. В.Бондар. – Київ: Ярославів Вал, 2010. – 363 с.

Пошук по сайту

Оголошення

Hабір абітурієнтів

ОГОЛОШЕННЯ КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА з 01.12 2019 року розпочинає набір абітурієнтів на курси підготовки до вступних іспиті...

З 04.02 ДІЮТЬ КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

1) Курси польської мови організовані Університетом Економіки у м. Бидгощ можна відвідувати за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 18, оф. 407; ...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

Календар

Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Годинник

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PB 2  3  4  5 6