logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Електронна бібліотека

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційно-виховна робота

Навчально-методичні та наукові праці викладачів

Звіт кафедри

  

Кафедра “Фінансів, банківської справи та страхування”

Галузь знань - 07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність - 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” та

075 “Маркетингова діяльність

 12

Кафедра “Фінансів, банківської справи та страхування” є структурним підрозділом Київського кооперативного інституту бізнесу і права. Кафедра здійснює підготовку:

Молодших спеціалістів (денна та заочна форма навчання) за освітньо-професійними програмами:

Спеціальність - 072 “Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність - 075 “Маркетингова діяльність

Обсяг ліцензійного набору – денна форма навчання - 50 студентів, заочна форма навчання - 30 студентів

Бакалаврів за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування ” (денна та заочна форма навчання) за освітньо-професійними програмами:

Спеціалізації - “Банківська справа” (4 роки навчання)

Спеціалізації - “Страхування” (4 роки навчання)

Обсяг ліцензійного набору – денна форма навчання - 30 студентів, заочна форма навчання - 30 студентів

Магістрів за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (денна та заочна форма навчання) за освітньо-професійними програмами:

Спеціалізації “Банківська справа” (1,5 року навчання)

Спеціалізації “Інвестиційна діяльність на фондовому ринку” (1,5 року навчання)

Обсяг ліцензійного набору – денна/заочна форма навчання - 20 студентів

Ключовими цілями та завданнями кафедри є:

 • Забезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін циклу професійної підготовки, згідно з навчальним планом.
 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі системного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Організація науково-дослідної роботи на рівні співробітників, викладачів, аспірантів і студентів.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфери фінанси, банківська справа, страхування, інвестиції і фінансові ринки, маркетингова діяльність.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах.
 • Участь співробітників, викладачів, аспірантів та студентів у практичних заходах з проблем профілю діяльності кафедри – круглих столах, дискусіях, експертних радах.
 • Розвиток ділових контактів і зв’язків з галузевими підприємствами і організаціями з метою оновлення і формування нових баз практик для студентів та працевлаштування випускників.
 • Створення та організація діяльності студентських гуртків, товариств за інтересами, участь студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.

Кафедра “Фінансів, банківської справи та страхування

 34

Кафедра забезпечує якісну теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців на основі комплексного підходу з урахуванням сучасних умов, що склалися на ринку праці. Проаналізувавши вимоги роботодавців до спеціалістів, колективом кафедри “Фінанси, банківська справа та страхування” постійно вносяться зміни в навчальні плани, програми практик і дипломного проектування для забезпечення комплексного оволодіння студентами наступними навичками:

 • вільне використання офісної й комп'ютерної техніки та ІТ – технологій: навички ведення електронного бізнесу, інтернет-банкінгу, інтернет-трейдингу, електронного документообігу – податкова та фінансова звітність та інших спеціалізованих інформаційних технологій фінансового напрямку;
 • розвиток комунікативних здібностей, вміння працювати “у команді”, готовність до співробітництва та вирішення конфліктів через організацію участі у діяльності студентських гуртків за інтересами, участь студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах;
 • уміння організовувати свою роботу та роботу підлеглих, навички контролю;
 • планувати, прогнозувати, організовувати та контролювати всі етапи виробничих процесів;
 • акуратність та грамотність роботи з документами, дисципліна та пунктуальність;
 • навички розробки поточних і перспективних планів роботи, стратегій, програм, проектів, заходів, виконання завдань керівництва;
 • налагодження ділової співпраці та партнерських стосунків із різними організаціями та установами (вільне володіння іноземною мовою – англійська, польська, італійська та інші);
 • прогнозування попиту, кон’юнктури фінансових ринків та контролювання якості виконання бізнес-проектів та бізнес-процесів;
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • здатність до розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень, зокрема у сфері професійних та особистих фінансів.

Співпраця з компаніями дозволяє студентам проходити практики та стажування на їх базі, що сприяє кращій підготовці спеціалістів до сучасних реалій роботи. Компанії-партнери кафедри “Фінанси, банківська справа та страхування” отримують змогу оцінити майбутніх випускників та часто стають їх роботодавцями.

Базами практики та подальшого працевлаштування є банківські установи, страхові компанії, професійні учасники фондового ринку – брокери, компанії з управління активами, фондові біржі, інвестиційні та пенсійні фонди, державні структури – податкові органи, органи фінансового контролю, казначейство, компанії та фірми:

Снимок3

Наша місія - формувати нове покоління бізнесової еліти, а діюча модель навчання дозволяє забезпечити якісну підготовку нової генерації підприємців-фінансистів, які добре володіють економічною, фінансовою, управлінською теорією, здатні комплексно розв’язувати складні професійні завдання із застосуванням сучасного інструментарію та ІТ технологій, які природно вмонтовані у інформаційний та економічний простір.

Кафедрою “Фінанси, банківська справа та страхування” реалізується сучасна освітня модель, базою якої є:

підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці;

переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання;

поглиблення практичної складової і самостійності у прийняття професійних рішень;

посилення мовної підготовки, та професійних якостей;

організація науково-дослідної роботи на рівні аспірантів та студентів;

часткового вільного вибору професійних дисциплін та навчальних курсів;

індивідуального підходу до навчання при працевлаштуванні студентів останніх курсів навчання;

можливості реалізації особистого потенціалу студента шляхом додаткової участі у студентських гуртках, профільних олімпіадах, конкурсах і проектах;

індивідуального додаткового консультування;

додаткових занять у мовному центрі для поглиблення знань іноземної мови;

освоєння інформаційних технологій та відкритих баз знань та даних.

Науково-педагогічний колектив кафедри спрямовує свої зусилля на виявлення, розвиток та підтримку обдарованих і талановитих студентів, сприяє розвитку їхньої наукової творчості шляхом залучення до науково-дослідної діяльності. З метою реалізації інтелектуальних здібностей та практичних навичок студентів при кафедрі створений та плідно функціонує студентський науково-дискусійний клуб «Науковий квадріум», «Фінансист», «Банкір», «Маркетолог» практична група «Приватний інвестор» та інші.

Кафедрою “Фінанси, банківська справа та страхування” активно реалізуються певні напрямки міжнародної діяльності колективу кафедри та студентів:

fin 1

У своїх діях кафедра реалізує принцип відкритості і готовності до участі у перспективних і відкритих, конкурентних міжнародних проектах, які сприяють досягненню місії та завдань підрозділу.

ПРОФЕСІЯ “ФІНАНСИСТ” або чому ми навчаємо?

На жаль, в Україні особисті фінанси ще не стали обов’язковим предметом для вивчення в школі, і багато хто з нас при вступі в доросле і самостійне життя просто не вміє правильно розпоряджатися своїми грошима. Якщо вам пощастило, батьки могли навчити вас цього ще в дитинстві. Але здебільшого це не так.

Фінансова грамотність дуже допомагає в досягненні особистих цілей, забезпечує почуття стабільності, та й просто допомагає побудувати той міцний фундамент, на якому можна планувати подальше життя. Виявляється, що значна частина українців (55%) нещодавно зазнала суттєвого та несподіваного скорочення доходу. Зрештою, лише 33% українців поставили перед собою фінансові цілі. Найбільш складним випробовуванням для громадян України є фінансова поведінка. Ця категорія оцінювання дає найбільшу кількість балів в сумарному рейтингу – 9 з 21. Українці набрали лише близько 4 балів.

Почитай:

 1. Звіт про дослідження щодо розвитку фінансової грамотності
 2. Фінансова грамотність. Випуски 1-7. Проект розміщений на каналі https://www.youtube.com
 3. Фінансова грамотність: 10 порад, які не втрачають актуальності

Вивчення фінансів може стати захопливим процесом. Адже джерелом цих знань є не лише товсті книги чи бізнес-журнали. Кіно також може відкрити багато цікавих аспектів цієї галузі, а для не фінансистів – ще й стати причиною для вивчення фінансів. Фільми-кейси для фінансистів

ü  «Уолл-стріт» (1987); Олівер Стоун

ü  «Двадцять одне» (2008); Роберт Лукетич

ü  «Гра на пониження» (2010): Адам Мак-Кей

ü  «Аудитор» (2016); Гевін О’Коннор

Бути фінансистом (підприємцем, індивідуальним інвестором) – означає мати спеціальні знання, вміти їх застосовувати на практиці та безперервно набувати нового досвіду. Власнику бізнесу, вже давно недостатньо бути тільки економістом, юристом, менеджером чи маркетологом, він повинен акумулювати в собі усі ці знання. Фінансова освіта здатна не тільки скорегувати і підсилити підприємницькі якості, а й сформувати та розвинути їх! Будьте впевнені у тому, що на перших порах на Вашому шляху можуть постати різноманітні перешкоди. Ви будете працювати необмежений час, без вихідних та відпочинку, вдень та ввечері. Готуйтесь до шаленого ритму життя та великих навантажень. Все це обов’язково супроводжує початок власної справи.

Основою кафедри є її колектив, що складається з викладачів високого кваліфікаційного рівня, які ведуть активну наукову діяльність та мають практичний досвід роботи. У складі кафедри 3 доктори економічних наук, з них 2 мають вчене звання професора, 4 кандидата економічних наук, з них 2 мають вчене звання доцента, 2 старших викладачі.

 

фото кафедра

В структурі всіх без виключення дисциплін переважають практичні заняття (складають більше 50% аудиторних годин), на яких студенти вчаться на практиці вирішувати бізнес-задачі, фінансові кейси завдяки інтерактивним методам навчання. На практичних заняттях проводяться ділові підприємницькі ігри, круглі столи, відкрити дискусії та семінари з актуальних проблем підприємництва, фінансів та інвестицій, бізнес-тренінги та майстер-класи, розглядаються кейси успішних фінансових-організацій, практикуються виїзди на підприємства та компанії. На практичні заняття запрошуються представники партнерів кафедри, успішні фінансисти та підприємці. Завдяки цьому студенти мають змогу перейняти досвід і практичні навички ефективного підприємництва з перших рук.

Для забезпечення якісної теоретичної та практичної підготовки відповідно до вимог роботодавців на кафедрі “Фінанси, банківська справа та страхування” застосовуються сучасні технології, обладнання, останні досягнення науки. Всі лекції кафедри мають мультимедійний та on-line супровід для кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу. Практичні заняття проводяться в спеціалізованому комп’ютерному класі (аудиторія 708) з встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, що на сьогодні широко використовується підприємствами України для підвищення ефективності праці фінансиста: ERP, CRM-системи, програмне забезпечення для діяльності на фінансових ринках – ЕXANTE, KM-Investor, управління бізнес-проектами, управління бізнес-процесами - Project Expert, Spider Project, Open Plan, обробки фінансової звітності – МЕDOC та інших.

Також важливою складовою практичних занять дисциплін професійної підготовки є отримання студентами навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності. В лабораторії кафедри “Фінанси, банківська справа та страхування” студенти на практичних заняттях вчаться працювати зі статистичними даними, отримувати показники ефективності роботи організації (фінансової звітності), працювати з сучасними системами автоматизації управління фінансами підприємств, банків. Цикл дисциплін “Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах”, “Аналіз та прогнозування фондового ринку”, “Фінансові деривативи”, “Оцінка вартості бізнесу”, “Інвестування”, “Банківські операції”, мають 100 % практичне спрямування і дозволяють студентам отримати досвід управління бізнес-проектами та бізнес-процесами у сучасних підприємствах, банках вже під час навчання.

Студенти мають можливість отримати комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством (інформаційної піраміди менеджменту), а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «Парус» та «M.E.Doc». Наявність таких сертифікатів дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці. Те як і чому ми навчаємо наших студентів є показником рівня сучасності, інноваційності навчального закладу. Як сказав відомий американський письменник Уілл Дюран - «...Освіта це трансляція цивілізації…». Тож, гідна освіта у нашому інституті є запорукою гідного працевлаштування та кар’єрного успіху наших випускників.

 

ДЕ Я МОЖУ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва і торгівлі у  відповідних компаній – до компаній фінансового сектору (ринку фінансових послуг), від приватного бізнесу – до державних регулюючих структур.

Снимок2

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці. Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері фінансового управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності на ринку цінних паперів та інвестицій, як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, а також як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у фінансовій сфері.

Фінансова освіта стаєте у пригоді як для досягнення особистих цілей так і розвитку професійної кар’єри від профільного спеціаліста до топ-менеджера крупної компанії чи посадовця високого рівні.

РАДІ БУДЕМ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД НАШИХ СТУДЕНТІВ

Пошук по сайту

Оголошення

Веселих Новорічних Свят!

Веселих Новорічних Свят!

Вельмишановні працівники навчального закладу, дорога наша студентська молоде! Щиросердечно вітаю Вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Стає частинкою історії р...

Соціальна програма Scholarship

Соціальна програма Scholarship

Запрошуємо студентів Київського кооперативного інституту бізнесу і права взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - гранти (стипендія) на ...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

Календар

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Годинник

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PB 2  3  4  5 6