logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

Набір до аспірантур1и

Електронна бібліотека

Спортивнi гуртки та курси

Опитування

Як Ви дізнались про ККІБП?

Офіційні групи

  

Годинник

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Зараз на сайті

На сайті 156 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Положення про студентське самоврядування

 

 1. Загальні положення

 

1.2. Самоврядування у Київському кооперативному інституті бізнесу і права - це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), відділеннями і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією тощо.

1.3. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

1.4. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

 

2. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

 

2.1. Студентське самоврядування інституту здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності,  іншого структурного підрозділу.

2.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

2.3. Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, старостат, рада тощо (далі - Рада).

2.4. Рада студентського самоврядування структурного підрозділу інституту обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

2.5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до Ради студентського самоврядування відділення і на загальні збори (конференцію) студентів.

2.6. Рада студентського самоврядування  відділення формується з представників виконавчих органів академічних груп та гуртожитку і обирає своїх представників до Ради студентського самоврядування інституту.

2.7. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

2.8. Голова Ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях Вченої ради інституту, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

2.9. Секретар студентської Ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

2.10. При Раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчальна, наукова, культурно-просвітницька, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-центр тощо.

2.11. У складі ради студентського самоврядування гуртожитку створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку тощо.

2.12. Засідання Ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

2.13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником, секретарем.

2.14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

2.15. Ради студентського самоврядування відділень і гуртожитку у кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.

2.16. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

2.17. Статутом інституту може бути передбачено укладання договору між керівництвом інституту, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

 

3. Мета і завдання органів студентського самоврядування

 

3.1. Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

3.2. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

3.3. Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління інституту.

 

Основні завдання органів студентського самоврядування:

-         забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

-         забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

-         сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

-         сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

-         створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

-         організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

-         сприяння працевлаштуванню випускників;

-         участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

-         безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

-         забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

-         репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів (ВНЗ);

-         залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з кураторами);

-         координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

-         контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

-         участь у розподілі стипендіального фонду;

-         залучення студентів до художньої самодіяльності;

-         проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб Веселих і Кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів;

-         приймають участь у поселенні студентів у гуртожиток та виселенні їх;

-         разом з  відділом навчально-виховної роботи, господарською службою інституту,  адміністратором гуртожитку, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитку;

-         приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна інституту;

-         координують роботу з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, завідувачами відділень;

-         організовують чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитку;

-         приймають активну участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, економії електроенергії та ін.;

-         разом із адміністратором гуртожитку,  вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;

-         пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо.

 

4.Права і обов'язки органів студентського самоврядування

 

4.1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту інституту.

4.2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

 - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

4.3. Ради студентського самоврядування відділень та Рада студентського самоврядування інституту мають право звертатися до адміністрації відділення та адміністрації інституту з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

4.4. Голова ради студентського самоврядування відділення інституту має право брати участь у засіданнях Вченої Ради інституту при розгляді питань студентського життя.

4.5. Голова ради студентського самоврядування інституту є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.

Обов'язки:

чітко дотримуватися цього Положення;

виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

 

Права і обов'язки органів студентського самоврядування розробляються  інститутом і узгоджуються з вченою радою інституту.

 

 

 

 

Пошук по сайту

ВІТАЄМО !!!

4nafrada

 

Дорогі працівники інституту

та студенти!

 

Сердечно вітаю з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!

 

    Новий рік приходить до нас з новими надіями і сподіваннями, з новими планами і перспективами. Від душі бажаю кожному з Вас міцного здоров'я, відмінних успіхів у праці та навчанні, щирої любові, добробуту і затишку в родині, наснаги та невичерпної енергії, миру та процвітання!

 

   Нехай упродовж усього року на вашому шляху будуть надійними супутниками веселий настрій, щире людське слово, хай здійсняться Ваші мрії та всі добрі задуми в ім’я процвітання нашої України!

 

З повагою,

ректор Тетяна Камінська

Оголошення

Шановні працівники інституту!

19 січня 2018 року о 10 00 в капличці ККІБП (ауд.106) відбудеться чин освячення води на Водохреща. ...

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси і управлі...

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

Студентська коляда – 2018

ІІІ Всеукраїнський фестиваль "Студентська коляда - 2018" знову збирає друзів 01 лютого 2018 року в Київському кооперативному інституті бізнесу і права ...

День відкритих дверей

Запрошуємо всіх бажаючих до Київського кооперативного інституту бізнесу і права та Економіко-правового коледжу 27 січня 2018 року о 10 годині на ДЕ...

Дистанційні курси польської мови

Університет ЕКОНОМІКИв Бидгощі (WSG) Представництво WSG в Україні Центр міжнародного розвитку (WSG, ККІБП) ...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

1 2  3  4  5 6