logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

aspirantura 1

Електронна бібліотека

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

  

Зараз на сайті

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Навчально-методичні та наукові праці викладачів

Протягом 2016/2017 н.р. викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування опублікували низку наукових праць, у т.ч. тез виступів на науково-практичних конференціях, а також брали активну участь у розробці навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін, а саме:

Бардаш С.В., д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри

Наукові праці

 1. Бардаш С.В. Трансформація теоретичних основ та практики державного фінансового аудиту / С.В. Бардаш, Ю.Р. Баранюк // Економічний дискурс. №3, 2016. – C. 26-36
 2. Бардаш С.В. Формування моделі класифікації державного аудиту / С.В. Бардаш, Ю.Р. Баранюк // Технологический аудит и резервы производства, №5/4 (31), 2016. – С. 57-62.
 3. Бардаш С.В. Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку / С.В. Бардаш // «Облік і фінанси», №4 (74), 2016. – С. 8-15.
  1. Бардаш С.В. Аудит діяльності суб’єктів медіа ринку: необхідність та особливості організації /С.В. Бардаш, В.О. Мисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, № 4 (78). 2016.
 4. Bardash S., Sherstiuk O. The auditor’s professional responsibility inUkraine/Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 51. “Palgrave Macmillan Ltd.”, 2016. P. 379-392(.
 5. Бардаш С.В. Ідентифікація чинників, що впливають на рівень аудиторського ризику / С.В. Бардаш, О.Л. Шерстюк // Інтернаука, №2, 2017.
 6. Бардаш С.В. Трансформація концептуальних засад державного фінансового контролю / С.В. Бардаш // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки», № 3(3) / 2017. – С. 83-90.
 7. Бардаш С.В. Перспективи удосконалення державного фінансового контролю / С.В. Бардаш //Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017р. Київ : ККІБП, 2017, 2 т. – 124 с. (С. 46-48).
 8. Бардаш С.В. Ідентифікація фінансових ресурсів та шляхи їх формування сільськогосподарськими підприємствами / С.В. Бардаш, Л.Л. Кравцова // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки»,№6, 2017.
 9. Бардаш С.В. Економічна синталітика: філософський дискурс становлення та розвитку : монографія / С.В. Бардаш, О.М. Костенко, В.М. Краєвський ; за заг. ред. С.В. Бардаша – К.ЦП Компринт, 2017. – 225 с.
 10. 12.Bardash, S. EXPECTATIONS OF USERS OF RESULTS OF THE FINANCIAL INFORMATION AUDIT / S. Bardash,. O. Sherstiuk // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 39. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017.
 1. Бардаш С.В. Дискусійні питання розвитку обліково-контрольної науки / С.В. Бардаш // Стратегія розвитку України : економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 345-349.

Навчально-методичні публікації

 1. Основи методології наукових досліджень та методика викладання у вищій школі: конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [укладач Бардаш С.В.]. – К.: Видавництво, 2016. – 127 с.
 2. Методологія і організація наукових досліджень: конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [укладач Бардаш С.В.]. – К.: Видавництво, 2016. – 63 с.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи методології наукових досліджень та методика викладання у вищій школі» (для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [розробник Бардаш С.В.], 2016. – 28 с.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» (для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [розробник Бардаш С.В.], 2016. – 17 с.
 5. Методичні вказівки для проведення семінарів з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» (для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [розробник Бардаш С.В.], 2016. – 32 с.

Охріменко І.В., д-р екон. наук, професор

Наукові праці

 1. Охріменко І.В. Аграрний ринок як категорія суспільного розвитку / І.В.Охріменко // Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації [Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф.]. – Житомир: «Рута», 2016. – 260 с. – С. 108-111.
 2. Охріменко І.В. Управління діяльністю підприємства в умовах глобалізації / І.В.Охріменко // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці [у 2-х т. – Т.1]. – Тернопіль: Крок, 2016. – 211 с. – С. 42-43.
 3. Охріменко І.В. Організаційні засади менеджменту аграрних підприємств / І.В.Охріменко // Formationmoderneconomicarea: benefits, risks, implementationmechanisms [partII]. – Tbilisi: SSOTU, 2016. – 308 p. – P. 116-119.
 4. Охріменко І.В. Внутрішньогосподарське управління аграрних підприємств / І.В.Охріменко // Проблематика формування сучасної моделі господарювання в умовах системної кризи [ред. кол.: Т.Г.Камінська та ін.]. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – 137 с. – С. 81-82.
 5. Охріменко І.В. Проблеми євроінтеграції на аграрному ринку України / І.В.Охріменко // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни [ред. кол.: О.В.Комеліна та ін.]. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2016. – Ч. 1. – 268 с. – С. 23-25.
 6. Охріменко І.В. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування результативності / Охріменко І.В., Камінська Т.Г., Краєвський В.М. та ін. – К.: «Вік принт», 2016. – 270 с.
 7. Охріменко І.В. Формування ринку в контексті аграрної реформи в Україні / І.В.Охріменко // Трансформаційні та інноваційні процеси в аграрній сфері економіки України [ред. кол.: Шебанін В.С. та ін.]. - Миколаїв: МНАУ, 2016. – 304 с. – С. 252-254.
 8. Охріменко І.В. Концептуальні засади аналізу аграрного ринку / І.В.Охріменко // Економіка і менеджмент культури. - 2016. - N 1. - С. 97-104.
 9. Охріменко І.В. Удосконалення інфраструктури біржового фондового ринку України / І.В.Охріменко, С.А.Германенко // Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження [оргкомітет: Рекова Н.Ю. та ін.]. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 90 с. – С. 19-21.
 10. Охріменко І.В. Удосконалення економічного механізму управління сільськогосподарським підприємством / І.В.Охріменко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики [оргкомітет: Чернега О.Б. та ін.]. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – 655 с. – С. 470-472.
 11. Охріменко І.В. Впровадження управлінського обліку в рослинницьких підрозділах сільськогосподарських підприємств / І.В.Охріменко // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика [відп. ред. Л.Г.Ліпич]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 236 с. – С. 218-220.
 12. Охріменко І.В. Управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств на основі витрат / І.В.Охріменко // Фінансова система Незалежної України: аналіз історії, проблеми сьогодення та перспективи розвитку [організаційний комітет: Башков Е.О. та ін.]. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 92 с. – С. 42-45.
 13. Охріменко І.В. Аналіз стану організації та управління сільськогосподарським ринком України / І.В.Охріменко // Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку [в 2 т. Т. 2]. – К.: Фінансова рада України, 2017. – 98 с. – С. 87-90.
 14. Охріменко І.В. Напрями розвитку сучасної освіти в Україні / І.В.Охріменко // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу [за заг. ред. Камінської Т.Г.]. – К.: ККІБП, 2017. – 79 с. – С. 7-8.
 15. Охріменко І.В. Прогнозування результатів діяльності аграрних підприємств як інструмент розвитку сільських територій / І.В.Охріменко // Problemsandprospectsterritoriessocio-economicdevelopment [reviewerMarianCiepaj]. – Opole: PublishingHouseWSZiA, 2017. – 272 pp. – P. 72-74.

Навчально-методичні публікації

 1. Охріменко І.В. Депозитарна діяльність: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневич С.А., Краєвський В.М. – К.: ЦП „Компринт”, 2016. – 320 с.
 2. Охріменко І.В. Регулювання біржового ринку: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневич С.А., Краєвський В.М. – К.: ЦП „Компринт”, 2016. – 144 с.
 3. Охріменко І.В. Біржова діяльність: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневич С.А. – К.: ЦП „Компринт”, 2017. – 244 с.

Пурденко О.А., к.е.н., доцент кафедри

Наукові праці

 1. Purdenko Ol./ The Economic Discourse of the Current Reform Aimed at Business Optimization in Ukraine / Ol.// Науковий журнал "Бізнес Інформ" / 2016. –№5. С.46-51
 2. Пурденко О.А. Кравцова Л.Л. Податковий менеджмент: навч. посіб. / О. А. Пурденко, Л. Л. Кравцова. - Ніжин : [б. в.], 2016. - 146 с. - ISBN 978-617-527-151-3
 3. Purdenko Ol. A. /Pragmatics of the Unified Social Tax / Ol. A. Purdenko// Науковий журнал "Бізнес Інформ" / 2017. –№5. С.263-269
 4. Пурденко О.А. Прокопенко Т.В., Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності в умовах фінансової кризи / О.А. Пурденко, Т.В. Прокопенко// Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки : ідеї та їх впровадження: Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених (з міжнародною участю) (27.10. 2016 р., м. Покровськ). – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С.77-79
 5. Пурденко О.А. Іноземний досвід асекурації економічної безпеки малого бізнесу/ О.А.Пурденко// Глобалізаційні виклики розвитку національних економік: міжнар. науково-практич. конфер. допов. – Київ: КНТЕУ, 2016. - С. 368-379
 6. Пурденко О.А. Економічні перспективи підприємництва в Україні: всеукраїн. інтернет-конфер. - Ірпінь: УДФСУ, 2016. - С. 116-118.
 7. Пурденко О.А. Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта на суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) / О.А.Пурденко// Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: міжнар. науково-практич. конфер. тези допов. – Київ: КПІ, 2016. – С.122-123
 8. Пурденко О.А. Оптимізація сучасних систем матеріального стимулювання / О.А.Пурденко// Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти інноваційного розвитку економіки: всеукр. науково-практ. конфер. тези допов. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2017. – [Електронний ресурс] Режим доступу:www.economosvita.lntu.edu.ua.
 9. Пурденко О.А. Прагматика діяльності інституту бізнес-омбудсмена в Україні/ О.А.Пурденко//Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: II міжнар. науково-практич. конфер. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури , 2017. –   C.77-79.
 10. Пурденко О.А. Креативна економіка в умовах сучасної глобалізації) / О.А.Пурденко// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: ІX міжнар. науково-практич. конфер. тези допов. . – Київ: КНТЕУ, 2017.

Кравченко О.О., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри

Наукові праці

 1. Кравченко О.А. Анализ финансового потенциала предприятий на основе бальной оценки / О.А. Кравченко // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne [Monograph] Poland, The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 - 348 pp. --
 2. Кравченко О.А. Оптимизация структуры капитала на железнодорожном транспорте / О.А. Кравченко // Science and рractice: Collection of scientific articles. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. - 312 р. - С. 140-
 3. Кравченко О.А. Формирование компетенций в системе высшего образования / О.А. Кравченко // Vzdelávanieaspoločnosť: Collection of scientific articles. – Prešovská univerzita v Prešove, 2017.
 4. Кравченко О.А. о сущности понятия «финансовое планирование» / О.А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України [Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.]. – Суми: СДУ, 2016. – С. 53-
 5. Кравченко О.А. Методологические проблемы финансового планирования / О.А. Кравченко // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти [Зб.матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.]. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – С. 194-
 6. Кравченко О.О. оцінка фінансового потенціалу залізничного транспорту України / О.О. Кравченко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 37. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 84–94.
 7. Кравченко О.О. Методичні засади оцінки фінансового потенціалу підприємств / О.О. Кравченко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 38. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016. – С. 2014–213.
 8. Кравченко О.О. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / О.О. Кравченко, В.П. Гудкова, В.І. Творонович // Актуальні проблеми економіки, № 1, 2017. - С. 62–71.
 9. Кравченко О.О. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / О.О. Кравченко, В.П. Гудкова, В.І. Творонович // Актуальні проблеми економіки, № 2, 2017. - С. 95–106.
 10. Кравченко О.О. Прогнозування прибутку підприємства в умовах нестабільної економіки / О.О. Кравченко, Н. Кутя // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 2017, № 1(1). - 7-
 11. Кравченко О.О. Напрями удосконалення фінансового контролю в системі казначейства України / О.О. Кравченко, О. Духно // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 2017, № 2(2). - 43-
 12. Кравченко О.А. Организация финансового планирования в условиях неопределённости / О.А. Кравченко // InternationalJournalNewEconomicsandSocialSciences, № 1 (5) 2017.
 13. Кравченко О.О. Оцінка фінансових потреб на структурні перетворення на залізничному транспорті України / О.О. Кравченко // Проблеми економіки транспорту [Зб.матеріалів Міжн. наук.-практ. конф.]. – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 174-
 14. Кравченко О.А. Методологические отличия понятий «финансовое планирование» и «бюджетирование» / О.А. Кравченко // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку [Зб.матеріалів Міжн. наук.-практ. конф.]. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – С. 160-
 15. Кравченко О.О. Фінансові інструменти інноваційного відтворення на залізничному транспорті України / О.О. Кравченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки [Зб.матеріалів Міжн. наук.-практ. конф.]. – Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2017.
 16. Кравченко О.О. Особливості формування фінансових результатів на деревообробних підприємствах / О.О. Кравченко, М. Галич // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 39. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2017.
 17. Кравченко О.А. Перспективы инновационного развития железнодорожного транспорта Украины: финансовые аспекты / О.А. Кравченко // Экономика промышленности, 2017, № 1 (65).

Навчально-методичні публікації

 1. Кравченко О.О. Корпоративні фінанси: навч.-метод. посібник, 2016. – ККІБП. (в електронному вигляді).
 2. Кравченко О.О. Фінансова та банківська статистика: навч.-метод. посібник, 2016. – ККІБП. (в електронному вигляді).

Краєвський В.М., д-р екон. наук, доцент, професор кафедри

Наукові праці

 1. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Трансрівневі обліково-інформаційні системи індикативного управління сільськогосподарським підприємством / В.М.Краєвський. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №1(1). – С.51–57.
 2. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств / В.М. Краєвський. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №2(2). – С.19–25.
 3. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємство/ В.М.Краєвський. // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – С.186–190.
 4. Краєвський В.М., Павліщий Д. Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку/ В.М.Краєвський. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №3(3). – С.106–110.
 5. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності: [монографія] / Т.Г.Камінська, В. М.Краєвський, О.М.Костенко, І. В.Охріменко. – К. : видавництво «Вик Принт», 2016. – 270 с.
 6. Економічна синталітика: філософський дискурс становлення та розвитку : монографія / [С.В. Бардаш, О.М. Костенко, В.М. Краєвський] ; за заг. ред. С.В. Бардаша – К. : ЦП «Компринт», 2017. – 225 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Краєвський В.М. Депозитарна діяльність: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневіч С.А., Краєвський В.М. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 320с.;
 2. Краєвський В.М. Регулювання біржевого ринку: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневіч С.А., Краєвський В.М. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 144с.;
 3. Оновлення навчально методичного комплексу з дисципліні «Управління фінансовими ризиками» ОС «Магістр».

Зверук Л.А., к.е.н., доцент кафедри

Наукові праці

 1. Зверук Л.А. Фінансова безпека – основа стабільного розвитку України // Бізнес Інформ. – 2016. – №7. – C. 131–135.
 1. Зверук Л.А. Проблеми фінансової безпеки та аналітичний інструментарій її оцінки /Л. Зверук, Ю.Ткаченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 9. – C. 163–168.
 2. Зверук Л.А. Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ «Державний ощадний банк України») / Л.Зверук, В.Рибачук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: Економічні науки. - № 1(1). – 2017. - С.14-21.
 1. Зверук Л.А. Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації / Л.Зверук, В.Курінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 163–168.
 1. Зверук Л.А. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку / Л.Зверук, Н.Давиденко //       Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Зб. наук. праць. – 1(23). – 2т., січень 2017. – С. 73-79.
 2. Зверук Л.А. Бюджетна безпека як важливий пріоритет розвитку бюджетної системи України / Л.А. Зверук, О.Г. Білик //Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: Економічні науки. - 2017.- № 2(2). – С.32-36.
 3. Зверук Л.А. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л.А. Зверук, С. К. Боєва // Бізнес Інформ. – 2017. – №3. – C. 288–293.
 4. Зверук Л.А. Засади формування стратегії управління кредитним ризиком банків/ Л.А. Зверук, С.О.Іванюк // Бізнес Інформ. – 2017. – №4, прийнято до публікації.
 5. Зверук Л.А. Сучасні пріоритети інноваційного розвитку України / Л.А. Зверук // Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017р. – Київ: ККІБП, 2017, 2т. – С.66-68.

Навчально-методичні публікації

 1. Робоча і навчальна програми з дисциплін: «Ринок фінансових послуг» та «Фінансовий менеджмент» для студентів економіко-правового факультету напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОС «Магістр».
 2. Конспект лекцій з дисциплін: «Ринок фінансових послуг» та «Фінансовий менеджмент» для студентів економіко-правового факультету напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОС «Магістр».
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисциплін: «Ринок фінансових послуг» та «Фінансовий менеджмент» студентами економіко-правового факультету напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси,банківська справа і страхування» ОС «Магістр».
 4. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисциплін: «Ринок фінансових послуг» та «Фінансовий менеджмент» студентами економіко-правового факультету напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОС «Магістр».
 5. Розробка комплексної контрольної роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів економіко-правового факультету напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОС «Магістр».
 6. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни «Банківська система» студентами економіко-правового факультету напрям підготовки 6.030508 «Фінанси, банківська справа і страхування» всіх форм навчання.
 7. Робочі та навчальні програма з дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Бюджетна система», «Банківська система», «Фінансова інфраструктура», «Банківські операції» для студентів економіко-правового факультету напрям підготовки 6.030508 «Фінанси, банківська справа і страхування», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», всіх форм навчання.
 8. Робочі та навчальні програми з дисципліни «Банківські операції», для студентів економіко-правового відділення спеціальності 5.030508«Фінанси, банківська справа і страхування» заочної форми навчання.
 9. Розробка лекційних курсів, практичних та індивідуальних завдань а також завдань для самостійного вивчення та проведення підсумкового контролю з дисциплін: «Фінансова інфраструктура», «Бюджетна система», «Банківська система», «Ринок фінансових послуг», «Банківські операції», «Фінансовий менеджмент».
 10. Участь у розробці програми та білетів вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр», освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 11. Участь в розробці програми та екзаменаційних білетів з комплексного державного екзамену для студентів напрям підготовки 6.030508 «Фінанси, банківська справа і страхування».

Лемещенко Н.М., старший викладач

Наукові праці

 1. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л. Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області/ Н.Лемещенко//Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: УНУС, 2016. – Вип.88. – Ч.2: Економічні науки. – С.246-257.
 2. Лемещенко Н.М. Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Н.М. Лемещенко // Причорноморські економічні студії. – Одеса: ВД «Гельветика» . - Випуск 12. – Ч.1. – С.153-157.
 3. Лемещенко Н.М. Інституційні аспекти розвитку підприємств/ Н.М. Лемещенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Київ, 2017 - № 3. – С. 63-68
 4. Лемещенко Н.М. Аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області/ Н.М. Лемещенко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнарод.наук.-практ.конф., 22 грудня 2016 р. Ч.1. – Харк. нац..аграр.ун-т ім..В.В.Докучаєва. – Х.ХНАУ, 2016. – С.131-134.
  1. Lemeschenko N. M., Burlіai O. L. IMPORTANCE OF LABOUR POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES/ N. M. Lemeschenko// Innovative economy: processes, strategies, technologies, International Scientific Conference, January 27th, 2017, - Kielce, Poland. – Р.143-146.
   1.  Лемещенко Н.М. Особливості використання інтернет-маркетингу українськими страховими компаніями / Н.М. Лемещенко// Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р.Ч.2 – ККІБП. – К. 2017. – С.89-91.

Навчально-методичні публікації

 1. Оновлено робочі програми з дисциплін «Маркетинг» для спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність», за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 2. Розроблено методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність».
 3. Розроблено методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність».
 4. Оновлені білети для проведення іспитів згідно навчального плану.
 5. Оновлені завдання для проведення комплексного державного екзамену за фахом для спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність».
 6. Участь в розробці програми комплексного державного екзамену з фахових дисциплін за спеціальністю 5.03050701 «Маркетингова діяльність».

Козенко А.О., к.е.н., доцент кафедри

Наукові праці

 1. // А.О. Козенко //Internauka. - К.: 2017. - с. 37-43.
 2. // А.О. Козенко // «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри» [Зб.матеріалів Міжн.наук.-практ.конф.]., 2 том. - К.: 2017. - с.80-83.
 3. Козенко А.О. Бюджетна децентралізація як фактор зростання регіонального економічного розвитку // А.О. Козенко // «Сучасні тенденції розвитку світової економіки» [Зб.матеріалів Міжн.наук.-практ.конф.]., 2 том. - Харків : ХНАДУ, 2017. – 222 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Розробка робочої програми, методичних рекомендацій до виконання самостійної та практичних робіт з дисципліни «Фінансовий контролінг», спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит".
 2. Розробка комплексної контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий контролінг», спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит".
 3. Розробка конспекту лекцій з дисципліни «Фінансовий контролінг», спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит".
 4. Розробка робочих програм з дисциплін «Банківський менеджмент», «Корпоративні фінанси», напрям пфдготовки 6.050308 "Фінанси і кредит".
 5. Розробка екзаменаційних білетів для дисципліни «Корпоративні фінанси», напрям підготовки 6.050308 "Фінанси і кредит".
 6. Розробка питань та тестів на залік для дисципліни «Банківський менеджмент», напрям підготовки 6.050308 "Фінанси і кредит".
 7. Розробка робочих програм з дисциплін «Банківський менеджмент», «Банківські операції», «Вступ до фаху», «Бюджетна система», «Страхові послуги», спеціальність 5.05030801 "Фінанси і кредит".
 8. Розробка екзаменаційних білетів для дисципліни «Банківські операції», спеціальність 5.05030801 "Фінанси і кредит".
 9. Розробка питань та тестів на заліки для дисциплін «Вступ до фаху», «Страхові послуги», «Бюджетна система», «Фінанси», спеціальність 5.05030801 "Фінанси і кредит".
 10. Участь в розробці програми комплексного державного екзамену з фахових дисциплін за спеціальністю 5.05030801 "Фінанси і кредит".
 11. Участь в розробці програми вступного фахового випробування, напрям підготовки 6.050308 "Фінанси і кредит".

Кравцова Л.Л., старший викладач

Наукові праці

 1. Кравцова Л. Л. Економічна сутність та проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / Людмила Леонідівна Кравцова. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №6.
 2. Кравцова Л.Л. Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 18-19 травня 2017р.-Київ:ККІБП, 2017, 2т. – С. 83-85.

Навчально-методичні публікації

 1. Кравцова Л.Л. Податковий менеджмент: навчальний посібник / О.А. Пурденко, Л.Л. Кравцова. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – 147 с.
 2. Оновлено робочі програми з дисциплін «Фінанси підприємств» для спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 5.03050701 «Маркетингова діяльність».
 3. Удосконалено комплекс методичного забезпечення з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік».
 4. Розроблено методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 5. Розроблено методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності 5.03050801 « Фінанси і кредит».
 6. Оновлено електронну базу завдань для студентів заочної та індивідуальної форми навчання.
 7. Створені білети для проведення іспитів згідно навчального плану.
 8. Розроблено завдання для проведення комплексного державного екзамену за фахом для напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 5.03050801 «Фінанси і кредит».
 9. Розроблено завдання для проведення вступних фахових іспитів напряму підготовки 6.03050801 «Фінанси і кредит».
 10. Участь в розробці програм комплексного державного екзамену з фахових дисциплін за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 11. Участь в розробці програми вступного фахового випробування для напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 5.03050801 «Фінанси і кредит».

Токар В.В., д-р екон., наук, професор, професор кафедри

Наукові праці

 1. Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн ЄС / Вінська О.Й., Токар В.В. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 32-36. – – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/08.pdf.
 2. Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС / Вінська О.Й., Токар В.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 18. – Ч. 1. – C. 17–21.
 3. LGBT Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of China / / Vinska O.Yo., Tokar V.V. // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21 жовтня 2016 р.). –Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – C. 7-10.
 4. LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland / Vinska O.Yo., Tokar V.V. // Бизнес Информ. – 2016. – № 10. – C. 54–60.
 5. Post-Communist Financial and Economic Development: Cluster Analysis of Selected Countries / Reiff M., Tokar V. // Economic Annals-XXI. – 2016. – № 161 (9-10). – PP. 12-17.
 6. The Interplay of European Countries’ Tax Systems: A Spatial Autocorrelation and Cluster Analysis / Reiff M., Furkổvả A., Tokar V. // Journal of Applied Economic Sciences. – Fall 2016. – Volume XI. – Issue 6. – P. 1103-1113. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES%20_Fall%206(44)_online%20last.pdf.

Лазутіна Л.О., к.е.н., доцент кафедри

Наукові праці

 1. Лазутина Л.А. Анализ реформы финансового обеспечения социальной сферы сельских территорий / Л. А. Лазутина // Никоновские чтения -2016 Научно-ттехнологическое развитие АПК: проблемы и перспективы [материалы ХХІ международ. научно-практ. конференции.]. – М.: 2016. – 380 с. – С. 358-360.
 2. Лазутіна Л.О. Роль місцевих бюджетів у розвитку сільських територій / Л.О. Лазутіна // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 листопада 2016 р., м.Львів – 138 с. – С. 133-137.
 3. Лазутіна Л.О. Іноваційне середовище при фінансовій децентралізації об’єднаних сільських громад / Л.О. Лазутіна // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки [Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конференції (Львів, 18-19 травня 2017р.)]. – Л.: - 919 с. – С. 729 – 731.
 4. Лазутіна Л.О. Розвиток системи державного регулювання фінансової інфраструктури України / Л.О. Лазутіна //«Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри» [Зб.матеріалів Міжн.наук.-практ.конф.]., 2 том. - К.: 2017. - С.86-89.
 5. Лазутіна Л.О., Радченко О.Д. Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області. Причорноморські економічні студії. / Л. О. Лазутіна, О. Д. Радченко// Причорноморські економічні студії .№13.3/2017 С.
 6. Лазутіна Л.О., Радченко О.Д. Державна фінансова підтримка сільського розвитку України у світлі євроінтеграційних процесів (участь у монографії).

Навчально-методичні публікації

 1. Розробка робочої програми, конспекту лекцій, методичних рекомендацій до виконання самостійної та практичних робіт з дисципліни « Управління фінансовою санацією підприємств», спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит".
 2. Розробка робочої програми, конспекту лекцій, методичних рекомендацій до виконання самостійної та практичних робіт з дисципліни «Фінансове посередництво в споживчій кооперації», спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит".
 3. Розробка конспекту лекцій з дисципліни «Фінансове підприємництво», спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит".
 4. Розробка робочих програм з дисциплін «Фінансовий ринок», «Фінанси», „Фінансове підприємництво” спеціальність 6.050308 "Фінанси і кредит".
 5. Розробка екзаменаційних білетів для дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств», спеціальність 6.050308 "Фінанси і кредит".
 6. Розробка питань та тестів на залік для дисципліни «Фінансовий ринок», спеціальність 6.050308 "Фінанси і кредит".
 7. Розробка питань та тестів на заліки для дисциплін «Фінанси», «Фінансове підприємництво» спеціальність 5.05030801 "Фінанси і кредит".

Дробот Н.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри

Наукові праці

 1. Дробот Н.М. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. Інтернаука., 2017, №3, с. 91-96.
 2. Дробот Н.М. Державне фінансування вищої освіти в Україні. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід». НУБіП України. https://nubip.edu.ua/node/32132
 3. Дробот Н.М. Вартість послуг вищої освіти. Круглий експертний стіл «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти в Україні». Інститут вищої освіти НАПН України. http://ihed.org.ua/ua/pro-instytut/podii.html
 4. Дробот Н.М. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри». - Київський кооперативний інститут бізнесу і права. http://kkibp.edu.ua/uk/naukova-diialnist/8-home/967-mnp

Навчально-методичні публікації

Підготовка навчально-методичного забезпечення до дисциплін: Оцінка вартості бізнесу, Страховий менеджмент, Казначейська справа, Фінанси зарубіжних корпорацій.

Подано до друку навчальний посібник: Управління фінансово-економічною діяльністю вищих навчальних закладів (нормативно-правових акти). Укладачі: Дробот Н.М., Власенко Т.О., Костюк Т.О. – Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017.

Шиндирук І.П., к.е.н., доцент, доцент кафедри

Наукові праці

 1. Шиндирук І.П. Моделювання організації первинної ланки розвитку кредитної кооперації / Шиндирук І.П. // Науковий вісник національного університету біоресурсів та природокористування. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». -2016. – Вип.247. – 365-374 с.
 2. Шиндирук І.П.Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів / Шиндирук І.П. // Економіка АПК. – 2016. - № 7. – 54-60 с.
 3. Стасіневич С.А. Шиндирук І.П. Ринок цінних паперів України: Стан та проблеми / Стасіневич С.А. Шиндирук І.П. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія. Економічні науки. – 2017. № 3. – 97-101 с.
 4. Шиндирук І.П. Хміль Н.В. Біржовий фондовий ринок. Навчальний посібник / Шиндирук І.П. Хміль Н.В. – К.: ЦП „Компринт”, 2016. – 325 с.
 5. Шиндирук І.П. Кризи фінансового ринку в умовах глобалізації потоків капіталів / Шиндирук І.П // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 жовтня 2016р.) /За заг. ред.: Діброва А.Д. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 120-122 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Перелік дисциплін, що викладалися: Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи та технології у фінансах, Інвестування, Аналіз та прогнозування фондового ринку.
 2. Підготовка конспектів лекцій, навчальних програм, методичних рекомендацій для самостійного вивчення дисципліни з наступних предметів: фінансовий менеджмент, інформаційні системи та технології у фінансах, аналіз та прогнозування фондового ринку, інвестування 9очна та заочна форма навчання), методичних рекомендацій з написання курсових робіт з дисципліни «самостійного вивчення дисципліни з наступних предметів: фінансовий» для магістратури, бакалаврів.

Лучик М.В., к.е.н., доцент кафедри

Наукові праці

 1. Лучик М.В. Соціальні пріоритети розвитку прикордонного регіону: підвищення матеріального добробуту населення /С.Д. Лучик, М.В. Лучик //Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2016. – Вип. ІІ(62) – С.85-95.
 2. Лучик М.В.. Економічний потенціал прикордонних регіонів України// С. Лучик, В. Лучик, М. Лучик //Вісник КНТЕУ. – 2016. - №5(109) – С.70-82.
  1. Лучик М.В. Молодь як рушійна сила інноваційного розвитку країни//С.Д. Лучик, М.В. Лучик//Вісник Одеського національного університету. - 2017. –Том 22. Вип.2(55). – С.142-147.
  2. Лучик М.В. Теоретико-правові засади екологічної безпеки в Україні / С.Д. Лучик, М.В. Лучик //Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі / За ред. проф.С.Д. Лучик. – Чернівці: «Місто», 2016. – С.14-22.
  3. Лучик М.В. Оцінка екологічної безпеки сільського господарства в Україні / С.Д. Лучик, В.Є. Лучик, М.В. Лучик //Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі / За ред. проф.С.Д. Лучик. – Чернівці: «Місто», 2016. – С.208-213.
 3. Лучик М.В. Оцінка рівня екологічної безпеки в Чернівецькій області/С.Д. Лучик //Еколого-економічна система управління підприємством, регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 24-25 листопада 2016 р.– Чернівці: Місто, 2016. – С.15-18.
 4. Лучик М.В. Інноваційний потенціал економіки України: проблеми і перспективи /С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 27-28 квітня 2016 р.– Чернівці-Бєльці: Місто, 2017. – С.147-150.
  1. Лучик М.В. Нетипові форми зайнятості населення: види та перспективи розвитку в Україні /С.Д. Лучик, М.В. Лучик //Людина і праця в економіці регіону: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 31 жовтня 2016 р.– Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2016. – С.22-25.
 5. Лучик М.В. Вплив інновацій на формування екологічної безпеки сільського господарства/ М.В. Лучик, В.Є. Лучик //Еколого-економічна система управління підприємством, регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Чернівці, 24-25 листопада 2016 р.– Чернівці: Місто, 2016. – С.176-179.

Пошук по сайту

Оголошення

Форуму Tax Connections Day 2019

Форуму Tax Connections Day 2019

Київський кооперативний інститут бізнесу і права є партнером Форуму Tax Connections Day 2019 - найбільшій в Україні платформі для обміну досвідом між податковими е...

Проект «Молодь знає: 5 порад Володимиру Зеленському»...

Прес-анонс Дай пораду президенту – отримайiPhone XS (конкурс) Фінансовий портал Maanimo ініціює проект «Молодь знає: 5 порад Володимиру Зеленсь...

З 03.11 ДІЮТЬ КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

1) Курси польської мови організовані Університетом Економіки у м. Бидгощ можна відвідувати за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 18, оф. 407; ...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

Годинник

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

rabota.ua 2  3  4  5 6