logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 84 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Наукова робота

Навчально-методичні та наукові праці викладачів

Кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Охріменко І.В., доктор економічних наук, професор

 1. Okhrimenko Igor. Staffing of domestic exchange market / Igor Okhrimenko // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». – 2017. - № 1. – С. 27-36. – (Серія: «Економічні науки»).
 2. Охріменко І.В. Шляхи інвестування підприємства в умовах глобалізації / І.В.Охріменко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - 2017. - Випуск 26. - Ч. 2. - С. 198-203.
 3. Охріменко І.В. Формування інвестиційного механізму підприємства / І.В.Охріменко // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 73-77. – (Науково-виробничий журнал).
 4. Охріменко І.В. Визначення поняття інвестиційної привабливості аграрних підприємств / І.В.Охріменко // Економічний дискурс. – 2017. – Випуск 1. – С. 118-125. – (Міжнародний науковий журнал).
 5. Охріменко І.В. Організація сільськогосподарського ринку як складова аграрної реформи в Україні / І.В.Охріменко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2016. - № 4 (68). – С. 3-7. – (Серія «Економіка і менеджмент»).
 6. Охріменко І.В. Розвиток біржового ринку похідних фінансових інструментів / І.В.Охріменко, В.Ю.Острянський. – К.: «ЦП «Компринт». – 2018. – 126 с.
 7. Охріменко І.В. Біржова діяльність: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневич С.А. – К.: ЦП „Компринт”, 2017. – 244 с.
 8. Охріменко І.В. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування результативності / Охріменко І.В., Камінська Т.Г., Краєвський В.М. та ін. – К.: «Вік принт», 2016. – 270 с.
 9. Охріменко І.В. Депозитарна система України: становлення та реформування / І.В.Охріменко, С.А.Стасіневич. – К.: ЦП „Компринт”. – 2014. – 167 с.
 10. Ринок цінних паперів України: розбудова інфраструктури / [Охріменко І.В., Стасіневич С.А., Яворська В.О. та ін.]. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2014. – 254 с.

Краєвський В.М., доктор економічних наук,, доцент

 1. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень : [монографія] / Т. М. Паянок, В. В. Лаговський, В. М. Краєвський [та ін.]. – К. : ЦП «Компринт», 2019. – 425 с.
 2. Краєвський В.М Проектування когерентності облікових систем / В.М.Краєвський, О. М. Костенко// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2018. – Вип.290. – С.123-135.
 3. Краєвський В.М. Методологічні засади обліково-інформаційного відображення витрат в торгівлі нафтопродуктами / Т. Г. Камінська, В. М. Краєвський // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. - № 7 (15). – С.81-89
 4. Камінська Т.Г., Краєвський В.М. Трансрівневі обліково-інформаційні системи індикативного управління сільськогосподарським підприємством / В.М.Краєвський. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №1(1). – С.51–57.
 5. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств / В.М. Краєвський. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №2(2). – С.19–25.
 6. Камінська Т.Г., Краєвський В.М., Костенко О.М. Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємство/ В.М.Краєвський. // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – С.186–190.
 7. Краєвський В.М., Павліщий Д. Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку/ В.М.Краєвський. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – №3(3). – С.106–110.
 8. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності: [монографія] / Т.Г.Камінська, В. М.Краєвський, О.М.Костенко, І. В.Охріменко. – К. : видавництво «Вик Принт», 2016. – 270 с.
 9. Економічна синталітика: філософський дискурс становлення та розвитку : монографія / [С.В. Бардаш, О.М. Костенко, В.М. Краєвський] ; за заг. ред. С.В. Бардаша – К. : ЦП «Компринт», 2017. – 225 с.
 10. Навчально-методичні публікації
 11. Краєвський В.М. Депозитарна діяльність: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневіч С.А., Краєвський В.М. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 320с.;
 12. Краєвський В.М. Регулювання біржевого ринку: навчальний посібник / Охріменко І.В., Стасіневіч С.А., Краєвський В.М. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 144с.;

Дробот Н.М., кандидат економічних наук, доцент

 1. Дробот Н.М. Управління фінансовою діяльністю неприбуткових установ. / Дробот Н.М. // Інтернаука. Серія: "Економічні науки" , 2018, № 20, с. 21-26.
 2. Дробот Н.М. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. / Дробот Н.М. // Інтернаука. Серія: "Економічні науки" , 2017, №3, с. 91-96.
 3. Навчальний посібник: Управління фінансово-економічною діяльністю вищих навчальних закладів (нормативно-правових акти). Укладачі: Дробот Н.М., Власенко Т.О., Костюк Т.О. – Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017.
 4. Дробот Н.М. Державне фінансування вищої освіти в Україні. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід». НУБіП України
 5. Дробот Н.М. Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри». - Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Зверук Л.А. кандидат економічних наук

 1. Зверук Л.А. Система управління ліквідністю банківської установи / Л.А. Зверук, В.Ю.Руденко // Бізнес Інформ. – 2018. - № 11.(прийнято до публікації, номер в роботі).
 2. Зверук Л.А. Основи стратегій управління активами і пасивами банків/ Л.А.Зверук // Бізнес Інформ. – 2018. - № 6. – С.307-313.
 3. Зверук Л.А. Фінансові аспекти реалізації інноваційної політики України / Л.А.Зверук // Бізнес Інформ. – 2018. – №4. – C. 68-73.
 4. Зверук Л.А. Сучасні технології як основа інноваційної моделі розвитку банківського бізнесу / Л.А.Зверук, Ю.В. Ткаченко // Економічна теорія і право: зб. наук. пр. / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2018. – № 2 (33). – 26-41.
 5. Зверук Л.А. Засади формування стратегії управління кредитним ризиком банків / Л.А. Зверук, С.О.Іванюк // Бізнес Інформ. – 2017. – №4. - C. 279-284.
 6. Зверук Л.А. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л.А. Зверук, С. К. Боєва // Бізнес Інформ. – 2017. – №3. – C. 288–293.
 7. Зверук Л.А. Бюджетна безпека як важливий пріоритет розвитку бюджетної системи України / Л.А. Зверук, О.Г. Білик //Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: Економічні науки. - 2017.- № 2(2). – С.32-36.
 8. Зверук Л.А. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку / Л.Зверук, Н. Давиденко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Зб. наук. праць. – 1(23). – 2т., січень 2017. – С. 73-79.
 9. Зверук Л.А. Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ «Державний ощадний банк України») / Л.Зверук, В.Рибачук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: Економічні науки. - № 1(1). – 2017. - С.14-21.
 10. Зверук Л.А. Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації / Л.Зверук, В.Курінська // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 163–168.
 11. Зверук Л.А. Проблеми фінансової безпеки та аналітичний інструментарій її оцінки /Л. Зверук, Ю.Ткаченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 9. – C. 163–168.
 12. Зверук Л.А. Фінансова безпека – основа стабільного розвитку України / Л.А.Зверук // Бізнес Інформ. – 2016. – №7. – C. 131–135.

Лемещенко Н.М., старший викладач

 1. Лемещенко Н.М. Особливості інституційного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. International Journal Of Innovative Technologies In Economy. 2018. 6(18), Vol. 2. Р.3–11. ( Index Copernicus)
 2. Лемещенко Н.М. Аналіз екологічного стану сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2018. Випуск 31. С. 68–76.
 3. Лемещенко Н. М. Моделювання сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою таксономічного аналізу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2018. Випуск 20: Частина 2. С. 83–88.
 4. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л., Бурляй А.П. Диверсифікація виробництва як напрям сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип.93. – Ч.2: Економічні науки. – С.114–131.
 5. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л. Державна підтримка аграрного сектору виробництва України. Приазовський економічний вісник. Випуск 5(05), 2017.C.105-109
 6. Лемещенко Н.М. Інституційні аспекти розвитку підприємств/ Н.М. Лемещенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Київ, 2017 - № 3. – С. 63-68
 7. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л. Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2016. Вип.88. – Ч.2: Економічні науки. – С.246–257.
 8. Лемещенко Н.М. Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Причорноморські економічні студії. Одеса: ВД «Гельветика», 2016. Випуск 12. С.153–157.

Кравцова Л.Л., старший викладач

 1. Кравцова Л.Л. Ідентифікація фінансових ресурсів та шляхи їх формування сільськогосподарськими підприємствами / С.В.Бардаш, Л.Л.Кравцова // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки», №6.2017. – С.105-111.
 2. Кравцова Л.Л. Проблема формування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних вимог/ Л.Л.Кравцова// Збірник наукових праць Уманського НУС. № 88. 2016-С.-238-246
 3. Кравцова Л.Л. Нормативно-правові засади формування фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами /Л.Л.Кравцова// «Науковий вісник» Херсонського державного університету . № 17. 2016-С.-83 -87
 4. Кравцова Л.Л Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності/ С.М.Колотуха, В.П. Бечко, Л.Л. Кравцова //. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій № 1(29). 2016.- С.-29 - 37.
 5. Кравцова Л.Л Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / С.М. Колотуха, Л.Л. Кравцова //. № 89. 2016.- С.-100 - 111.
 6. Кравцова Л.Л. Прагматика фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств/Л.Л. Кравцова //Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. № 4. 2015.-С.-440 - 443

Шиндирук І.П., кандидат економічних наук, доцент

 1. Шиндирук І. П., Назаренко Я. М. Розвиток ринку послуг з колективного інвестування в Україні / Шиндирук І. П., Назаренко Я. М. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"  — 2018. — №19.- 91-95 с.
 2. Шиндирук І. П., Тугай О. Є. Тренди розвитку інтернет-трейдингу на біржовому ринку України / Шиндирук І. П., Тугай О. Є. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" — 2018. - № 19. – 96 – 100 с.
 3. Шиндирук І. П., Григоренко М. О. Збалансована оцінка ефективності використання підприємством капіталу / Шиндирук І. П., Григоренко М. О. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. Серія: "Економічні науки" — №20. – 93-104 с.
 4. Шиндирук І.П. Біржовий фондовий ринок. Навчальний посібник / Шиндирук І.П. – Т.: – К.: «ЦП «Компринт». – 2017. – 276 с.
 5. Шиндирук І.П. Проектне фінансування. Навчальний посібник (2 вид.:пепевидане і доопрацьоване) / Шиндирук І.П. – Т.: СПД „Острійчук”, 2017. – 307 с.
 6. Стасіневич С.А. Шиндирук І.П. Ринок цінних паперів України: Стан та проблеми / Стасіневич С.А. Шиндирук І.П. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія. Економічні науки. – 2017. № 3. – 97-101 с
 7. Шиндирук І.П. Моделювання організації первинної ланки розвитку кредитної кооперації / Шиндирук І.П. // Науковий вісник національного університету біоресурсів та природокористування. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». - 2016. – Вип.247. – 365-374 с.
 8. Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів / Шиндирук І.П. // Економіка АПК. – 2016. - № 7. – 54-60 с.
 9. Шимків Світлана Анатоліївна, к.е.н., доцент

  1. Страхові послуги: лабораторний практикум / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 268 с.

  2. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / М58 [Р.В. Пікус. Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.]; за наук. Ред. Проф. Р.В. Пікус. – К.:Логос, 2015. – 508 с.

  3. Антикризовий менеджмент: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С.А. Шимків, В.І. Нечипоренко – К., 2017. – 41 с.

  4. Шимків С.А. Транспарентність антилегалізаційного законодавства діяльності сектору неприбуткових організацій: виклики сучасного фінансового світу / С.А. Шимків, В.С. Печко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. - 2018, №37 (2). - С. 155-168 . (0,74 друк. Арк. )

  5. Шимків С.А. Сучасний вимір та значення лізингових послуг в агропромисловому комплексі України / С.А. Шимків, В.С. Печко. - Україна-Бізнес // «Финансовые услуги». – 2017, №3. - С. 22-26. (0,63 друк. Арк. )

  6. Шимків С.А. Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні / С.А. Шимків, В.С. Печко // “Інвестиції: практика та досвід”. – 2017, №19. - С. 22-26. (0,65 друк. Арк. Scientific Indexing Services, Google Scholar)

  7. Гаманкова О.О. Фінансове забезпечення страхування від нещасних випадків в Україні / О.О. Гаманкова, С.А. Шимків // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. - №3 (180), 2016. (0,98 друк.арк) RINC, Index Copernicus, Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR)

  8. Гаманкова О.О. Інституційне забезпечення соціального страхування від нещасних випадків в Україні / О.О. Гаманкова, С.А. Шимків // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. - №3 (168), 2015. - с. 12-18; (0,99 друк.арк) RINC, Index Copernicus, Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR)

  9. Гаманкова О.О. Стан та розвиток соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні / О.О. Гаманкова, С.А. Шимків // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. - №3 (156), 2014. - С. 16-19. (0,37 друк. Арк RINC, Index Copernicus, Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR)

  10. Шимків С. А. Добровільне страхування від нещасних випадків як елемент соціального захисту населення України / С.А. Шимків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки. – Вип.12 част. 3. – 2015. - с. 183-186. (0,52 друк.арк)

  11. Шимків С.А. Сутність соціальних ризиків та управління ними у контексті страхування від нещасних випадків / С.А. Шимків // Економіка&Держава. – №5. – 2014. С.93-96. (0,55 друк. Арк. Scientific Indexing Services, Google Scholar)

  12. Шимків С.А. Стан та розвиток добровільного страхування від нещасних випадків в Україні / С.А. Шимків // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». - № 11. – 2015. - с.271-275. (0,5 друк.арк)

  13. Шимків С. А. Соціально-економічні передумови виникнення страхування від нещасних випадків // Вісник одеського національного університету. Серія: Економіка. – Том 20. –Вип.6. – С. - 229-234.

  14. Shymkiv S.The essence of social protection of citizens in the context of insurance against accidents at work. European Science Review. Viena, Austria. No. 2 (March-April), 2014. (0,45 друк. Арк РИНЦ)

  15. Shymkiv S. Methodical principles of formation of insurance rates in social insurance against accidents and their features // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015. (0,4 друк. Арк РИНЦ, Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH))

Пошук по сайту

Оголошення

ЛІЦЕЙ

ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШЕННЯ УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛІЦЕЙ на базі ККІБПу 2021 році відкриває свої двері для творчої , креативної учнівської молоді, яка бажає отримати високоякісну п...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789