Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Склад кафедри

Презентація кафедри

Навчально методична робота

Наукова робота

Організаційно-виховна робота

Буклет кафедри

 

6 соцмер1 Instagram vvodit arhivyi 800x405

IMG 20201005 150859

 

IMG d8749cf1c9b9e3722111dbbb17d6ccc6 V

 

Історія кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найсучасніша та найбільш затребуваніша спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння, та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності.

 

Кафедра була створена в 2016 р. в зв’язку з запровадженням в Україні нового переліку спеціальностей і стала профільною щодо підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», відповідно отримала однойменну з новою спеціальністю назву. Очолила кафедру молодий доктор економічних наук Сидоренко Оксана Володимирівна.

 

Кафедра була випускаючою за вказаною спеціальністю, об'єктами вивчення стали: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних, а також біржових структур, що було нововведенням, особливим порівняно з традиційними напрямами підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі для досягнення економічних і соціальних результатів. З метою забезпечення високої якості навчання за новим аспектом був виданий навчальний посібник «Біржова діяльність» (автори: д.е.н., проф. Охріменко І.В., к.е.н., доц., ст.наук. співробітник Стасіневич С.А.), запроваджено викладання дисциплін «Біржова торгівля на товарному ринку», «Біржовий ринок», «Регулювання біржової діяльності», «Механізм біржового ціноутворення».

 

            В 2018-2019 навчальному році на посаді завідувача кафедри  працювала д.е.н., проф. Кравченко Світлана Анатоліївна.

          З 1 вересня 2019 р. кафедру очолює д.е.н., проф. Сафонова Віра Євгеніївна, під керівництвом якої кафедра активно працює над підвищенням конкурентоспроможності освітнього процесу.

 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців в галузі знань07 «Управління та адміністрування»за освітніми рівнями фаховий молодший бакалавр, бакалавр та магістрзі спеціальності076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  При кафедрі успішно працює аспірантура з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка» , яку закінчило близько півсотні аспірантів стаціонарної й заочної форми навчання.

 

Кафедра провадить підготовку фахівців з організації власного бізнесу, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на торговельних і біржових платформах.

 

Формування навчального плану кафедри передбачає комплексний підхід в цілях забезпечення професійної компетентності майбутніх спеціалістів, постійно зростає якісний склад переліку та рівень змісту дисциплін.

 

Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань генерації бізнес-ідеї у чітко сформований бізнес-план; організації підприємництва, торговельної та комерційної, біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи та реалізації бізнес-проектів, організації та здійснення торговельної, біржової діяльності; мають необхідний рівень знань з організації бізнесу, фінансів, управління, планування, організації виробництва, праці і заробітної плати, бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності, логістики.

 

Майбутні підприємці володіють професійними знаннями та навичками з оптимізації прибутку і податкових стягнень, розбираються у тонкощах підприємницької діяльності, а також мають необхідну базу знань з правових питань діяльності підприємства, підготовлені задовольняти потреби підприємств різних форм власності, комерційних організацій, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, що готують фахівців цього профілю.

 

Випускник спеціальності може бути затребуваний на (в): підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та валютній  біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових агентствах; агентства з  нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях; інвестиційні, трастові, майнові фондах; рекламні, інформаційні компанії; навчальних закладах.

 

Якість професійної підготовки студентів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечується за рахунок постійного удосконалення структури навчального процесу, розробки нових освітніх продуктів, впровадження підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання, що базуються на використанні можливостей інформатизації та комп’ютеризації.

 

Ефективній організації навчального процесу сприяє робота лабораторії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Викладачі кафедри надають консультативну допомогу студентам, підприємствам, організаціям, беруть участь у підготовці до друку наукових та навчально-методичних праць викладачів, забезпечують ведення документації кафедри.

 

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Підприємець» (науковий керівник – д.е.н., професор Сафонова В.Є.) метою якого є розвиток науки, практики, обмін досвідом, науковими і практичними досягненнями, а також вирішення ряду актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

Студенти кафедри приймають участь в олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. Викладачі кафедри докладають чимало зусиль до активізації наукових публікацій студентів у збірниках наукових праць.

Також особливе місце у виховному процесі студентів займає організація студентського дозвілля. Викладачі кафедри проводячи тематичні виховні години організовують святкування народних свят, зустрічі з провідними фахівцями аграрного бізнесу та багато іншого.

 

Завдяки напруженій і плідній праці керівництва уні­верситету, студенти мають змогу проходити стажування у країнах Європейського Союзу. Спільно із зарубіжними партнерами від­бувається не тільки підготовка висококваліфікованих фахівців, але й проводяться міжнародні наукові кон­ференції, симпозіуми, підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах, участь у міжнародних проектах.

 

Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють на підприємствах, організаціях, агрохолдингах, на керівних посадах АПК, директорами банків, у податкових інспекціях та фінансово-кредитних установах, що свідчить про надзвичайно високий рівень якості підготовки спеціалістів галузі.

 

Зв’язок з завідувачем кафедри можна тримати через електронну пошту – ptbdkkibp@gmail.com